Olds et al 2020

Terugkerende instabiliteit na een eerste traumatische voorwaartse dislocatie

PRIS kan voorspellen wie geen terugkerende instabiliteit binnen 1 jaar zal hebben

Dit was niet het hoofddoel en daarom moet deze conclusie met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd.

In combinatie met een klinisch onderzoek kan PRIS een indicatie geven van degenen die geen risico lopen op terugkerende instabiliteit.

Inleiding

Dit artikel beoogde de prognostische validiteit te onderzoeken van een eerder ontwikkeld klinisch voorspellingsinstrument (PRIS) om patiënten te identificeren die risico lopen op terugkerende instabiliteit na een schouderdislocatie binnen 1 jaar na hun eerste traumatische anterieure schouderdislocatie (FTASD). De auteurs veronderstelden dat hun instrument een hoge specificiteit, gevoeligheid en voorspellende waarde zou hebben.

Schermafbeelding 2021 05 11 om 19.10.01
Van: Olds et al (2020)

 

Methoden

De in aanmerking komende patiënten waren tussen 16-40 jaar oud, hadden een FTASD geregistreerd door de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het beheer van schade zonder schuld, en woonden in Nieuw-Zeeland. Een RX was nodig om andere schouderpathologieën uit te sluiten en om te bevestigen dat er een anterieure schouderdislocatie aanwezig was of was geweest en dat deze was verminderd (door het uitoefenen van externe kracht).

Het voorspellend vermogen, het discriminerend vermogen, de kalibratie en de algemene nauwkeurigheid werden onderzocht.

  • Het voorspellend vermogen werd geëvalueerd met behulp van ROC-curve-analyse om een cut point van maximale gevoeligheid en specificiteit (Youden's index) te vinden.
  • Het discriminerend vermogen werd gemeten aan de hand van de oppervlakte onder de curve (AUC): een grotere AUC wijst op een grotere nauwkeurigheid en geldigheid van het voorspellingsinstrument.
  • De kalibratie van het instrument werd gemeten met de Hosmer-Lemeshow-test, die aangeeft hoe goed de waarnemingen de voorspellingen volgen.
  • De nauwkeurigheid van de voorspellende cut point werd berekend door de som van de ware positieven en ware negatieven te delen door het totale aantal tests.
  • Berekening van de gevoeligheid (Sn), specificiteit (Sp), positieve voorspellende waarde (PPV), negatieve voorspellende waarde (NPV) met hun 95%-betrouwbaarheidsintervallen.

 

Resultaten

Uit de resultaten bleek dat 76% van de valideringspopulatie binnen 1 jaar na hun FTASD geen terugkerende instabiliteitsgebeurtenissen had. De PRIS-tool behaalde de volgende waarden:

  • Algemene nauwkeurigheid: Sn=39%, Sp=95%, PPV=70%, NPV=83%, -LR=0,65, +LR=7,39.
  • Discriminatievermogen: AUC=0,69, wat wijst op een beperkte discriminerende validiteit en dus een beperkte voorspellende waarde.
  • Uit de kalibratie bleek dat de voorspelde en de waargenomen gegevens slecht op elkaar aansloten.
Schermafbeelding 2021 05 11 om 19.09.42
Van: Olds et al (2020)

 

Talk nerdy to me

Sommige aspecten brengen de interne geldigheid van het instrument in gevaar. Hoewel de resultaten uitdrukkelijk worden beschreven, worden zij niet objectief gemeten (de resultaten werden verkregen via telefoongesprekken). Sommige prognostische factoren (zoals de periode van immobilisatie of zelfgerapporteerde hypermobiliteit) kunnen onderhevig zijn aan recall bias of interpretatie. Bovendien werden de prognostische factoren gemeten binnen 12 weken na de FTASD, waardoor het waarschijnlijk is dat niet alle patiënten op een vergelijkbaar tijdstip werden gemeten. Er werd geen informatie verstrekt over de wijze waarop met ontbrekende gegevens werd omgegaan en evenmin over de gekozen procedure voor logistische regressieanalyse.

 

Take home messages

Hoewel een essentiële stap in de ontwikkeling van het voorspellende model werd gezet, faalde het PRIS-instrument in zijn opzet om mensen met een risico op terugkerende schouderinstabiliteit te identificeren. Hoewel de auteurs stellen dat PRIS kan voorspellen wie binnen een jaar na FTASD geen terugkerende instabiliteit krijgt, was dit niet het primaire doel van deze studie en moet deze conclusie dus met voorzichtigheid worden genomen. In combinatie met een grondig klinisch onderzoek kan dit instrument de fysiotherapeut echter een indicatie geven van degenen die geen risico lopen op terugkerende instabiliteit op korte termijn en die conservatief kunnen worden behandeld.

 

Referentie

Olds, M., Ellis, R., & Kersten, P. (2020). Predicting Recurrent Instability of the Shoulder (PRIS): een valide instrument om te voorspellen welke patiënten geen herhaalde schouderinstabiliteit zullen hebben na een eerste traumatische anterieure dislocatie. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 50(8), 431-437.

AANDACHT THERAPEUTEN DIE HUN SCHOUDER & POLS BEHANDELING WILLEN VERBETEREN

BEKIJK TWEE 100% GRATIS WEBINARS OVER SCHOUDERPIJN EN ULNAIRE PIJN

Verbeter je klinische redenering voor het voorschrijven van oefeningen bij de actieve persoon met schouderpijn met Andrew Cuff en navigeer door de klinische diagnose en behandling met een casestudie van een golfer door Thomas Mitchell

VERWONDINGEN AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN
Download onze GRATIS app