Disclaimer

Physiotutors doet er alles aan om deze website actueel en nauwkeurig te houden. Mocht u desondanks iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen we het op prijs als u ons dat laat weten. Geef aan waar op de website je de informatie hebt gelezen. We zullen hier dan zo snel mogelijk naar kijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@physiotutors.com.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade, geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Physiotutors via deze website, aanvaardt Physiotutors geen aansprakelijkheid.

Alle persoonlijke gegevens die u ons in het kader van uw reactie of verzoek om informatie verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Physiotutors zal elke redelijke inspanning leveren om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Physiotutors treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die het gevolg is van het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Physiotutors aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Door derden aangeboden producten of diensten zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Physiotutors.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Physiotutors, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud zich daartegen verzet.

Mocht u vragen hebben of problemen met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Fysiotutors staat onder toezicht van het Commissariaat voor de Media.

Download onze GRATIS app