Pesonen et al. 2021

Uitbreiding van de straight leg raise test: betrouwbaarheid van twee differentiatiebewegingen

De uitgebreide SLR voegt interne rotatie van de heup of dorsiflexie van de enkel toe om meer spanning op de neurale weefsels uit te oefenen

De bevindingen zijn reproduceerbaar tussen verschillende onderzoekers en kunnen mogelijks een onderscheid maken tussen neurale en musculoskeletale oorzaken van ischias

Verdere studies zijn nog nodig om de diagnostische nauwkeurigheid van de ESLR te bepalen

Introductie

De straight leg raise (SLR) is een test die vaak in de klinische praktijk wordt toegepast, maar de diagnostische eigenschappen ervan laten ruimte voor verbetering. De klassieke SLR-test belast de nervus ischiadicus, maar ook de weefsels rondom het verloop van de nervus ischiadicus worden aangespannen.Daarom betekent een positieve SLR meer dan alleen een lumbale discushernia zoals vroeger werd gedacht en tegenwoordig wordt deze test gebruikt als een test om de neurale mechanosensitiviteit te beoordelen.  De auteurs beschreven twee structurele differentiatie manoeuvres voor de uitgebreide SLR (ESLR) om neurale van musculoskeletale problemen te onderscheiden en testten de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ervan om na te gaan of interne rotatie van de heup en dorsiflexie van de enkel consistente responsen zouden opleveren bij patiënten met lage rugpijn, met en zonder ischias.

 

Methode

Veertig personen die zich presenteerden in het spine centrum van de auteurs werden opgenomen in de studie, twintig van hen in de ischias groep en de andere helft in de controlegroep. Allen werden onderzocht door een onderzoeker met een volledig klinisch onderzoek en een grondige anamnese. De criteria voor ischias symptomen werden gedefinieerd als het hebben van unilaterale beenpijn, erger dan rugpijn, het optreden van klinische neurologische tekorten in spierkracht en/of huidsensatie, reflexen) en positieve neurale tension test tekenen inclusief straight leg raise (SLR) en extended SLR (ESLR). De proefpersonen in de controlegroep hadden pijn in de lage rug, de trochanter major en/of de heup met of zonder spanning in het posterieure dijbeen. 

Schermafbeelding 2021 11 21 om 21.47.46
Van: BMC Musculoskelet Disord., Pesonen et al. 2021

 

De ESLR werd uitgevoerd als de klassieke SLR maar er werden twee aanpassingen doorgevoerd. Wanneer de symptomen van de patiënten werden uitgelokt, werden twee structurele differentiatie manoeuvres uitgevoerd. Bij het uitlokken van symptomen in de gluteale of hamstringregio was de differentiatie passieve dorsiflexie van de enkel, terwijl interne rotatie van de heup werd gebruikt in geval van uitgelokte pijn in de kuit.  Er werd aangegeven dat dit de zenuw meer belast zonder de aangrenzende musculoskeletale weefsels te bewegen. Wanneer bijvoorbeeld kuitpijn optreedt, verhoogt interne rotatie van de heup niet de spanning op de kuitspieren, wat de interpretatie van het resultaat kan bemoeilijken omdat het het ongemak kan vergroten. Integendeel, de spanning op de nervus ischiadicus wordt verhoogd en de zenuw wordt verschoven zonder de kuitspieren te bewegen. 

De ESLR werd als positief beschouwd wanneer een van de twee structurele differentiatie manoeuvres dit leidde tot een toename van de symptomen van de proefpersoon, en als negatief wanneer de differentiatie niet leidde tot een toename van de symptomen of wanneer er geen symptomen optraden vóór of bij 90° heupflexie. De uitkomsten onderzocht waren de interbeoordelaarsovereenkomst, de algemene overeenstemming tussen de ESLR en de traditionele SLR. Kappa waarden werden gebruikt om deze uitkomsten uit te drukken. 

 

ESLR
Van: BMC Musculoskelet Disord., Pesonen et al. 2021
ESLR
Van: BMC Musculoskelet Disord., Pesonen et al. 2021

 

Resultaten

Veertig proefpersonen werden in de studie opgenomen met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar (range: 22-64 jaar). De gemiddelde ESLR-hoek voor de sciaticagroep was 60 ± 19° (range 30°- 85°), terwijl de gemiddelde ESLR-hoek voor de controlegroep 84 ± 8° was (range 70°- 90°). 

De algemene overeenstemming was 92,5%. Onderzoeker 1 en 2 hadden een bijna perfecte overeenkomst met een kappa van 0,85. De totale overeenstemming tussen de verschillende onderzoekers en de onderzoeker die de anamnese afnam was hoog: 92,5%, 95% en 97,5%. 

De prevalentie van ischiasklachten was hoog, bijna de helft van de geïncludeerde patiënten (48,75%) vertoonde deze tekenen en symptomen.

 

Questions and thoughts

Wanneer de ESLR met de klassieke SLR werd vergeleken, was de overeenstemming niet perfect: 0,50 (range 0,27-0,73). Alle patiënten met een positieve ESLR werden niet allemaal positief bevonden bij de uitvoering van de klassieke SLR. Zes van de twintig proefpersonen van de ischiadische groep hadden negatieve SLR’s omdat de heupflexiehoek meer dan 70 graden bedroeg, en vier van de twintig waren negatief omdat de opgeroepen symptomen bij de klassieke SLR beperkt waren tot de hamstring en/of gluteale regio. Dit zou kunnen betekenen dat de ESLR waardevoller is omdat deze beter onderscheid kan maken tussen symptomen van neurale en van musculoskeletale oorsprong, vooral omdat de overeenstemming tussen de examinatoren vrij groot was. 

De resultaten moeten echter met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien de proefpersonen uit een wervelkolomkliniek werden gerekruteerd. Zoals u kunt zien aan de hoge prevalentie (bijna 50%!), moeten we ervan uitgaan dat deze uitkomsten niet algemeen generaliseerbaar zijn naar de gewone fysiotherapiepraktijk, waar veel lagere prevalenties kunnen worden verwacht. 

 

“De gematigde overeenkomst die gevonden werd tussen ESLR en traditioneel uitgevoerde SLR wijst op het potentieel van ESLR in integratieve interpretatie om de dubbelzinnigheid die gevonden wordt in traditionele SLR testen op te helderen, vooral in situaties waarin traditionele SLR symptomen uitlokt boven 70 graden en wanneer reproductie van symptomen niet plaatsvindt onder de knie.”

 

Talk nerdy to me

Er werd geen referentiestandaard gebruikt, en dit kan als een beperking worden beschouwd. In plaats daarvan werd een grondige anamnese uitgevoerd, samen met de evaluatie van de klinische tekenen en symptomen. Het doel van deze studie was echter niet de diagnostische nauwkeurigheid te testen, maar eerder na te denken over de interpretatie van verschillende examinatoren, en daarom vormt het ontbreken van een referentiestandaard geen probleem. 

Belangrijk is dat een positieve test geen uitsluitsel kan geven over de precieze bron van de symptomen, aangezien vele mechanismen tot een verhoogde neurale gevoeligheid kunnen leiden. Het lijkt er echter op dat de ESLR van nut kan zijn om een onderscheid te maken tussen musculoskeletale en neurale oorzaken van ischias(-achtige) symptomen. Deze differentiaties werden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze segmentaties op de beweging van de nervus ischiadicus. 

Een ander goed aspect van de differentiatie procedure is dat het neurale symptomen in het bovenbeen kan identificeren, waar de klassieke SLR een reproductie van symptomen onder de knie vereist om als positief te worden beschouwd. 

Een beperking van de huidige studie ligt in het feit dat de klassieke SLR werd uitgevoerd door een niet-geblindeerde arts. De werving van proefpersonen in een gespecialiseerd centrum voor wervelkolom heeft een grote invloed op de prevalentie van ischias, en daarom zijn deze resultaten niet direct generaliseerbaar naar de gangbare fysiotherapiepraktijk.

 

Take home messages

De huidige studie toonde aan dat de interobserver overeenkomst van de ESLR hoog is. Hoewel er geen informatie over de diagnostische nauwkeurigheid beschikbaar is, kan de ESLR met de twee structurele differentiatie manoeuvres, zoals beschreven in deze studie, van waarde zijn om bij de evaluatie van een patiënt met verdenking op ischias een onderscheid te maken tussen symptomen van neurale of van musculoskeletale oorsprong. 

 

Referentie

Pesonen J, Shacklock M, et al. Extending the straight leg raise test for improved clinical evaluation of sciatica: reliability of hip internal rotation or ankle dorsiflexion. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Mar 24;22(1):303. doi: 10.1186/s12891-021-04159-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33761924/

VERBETER GRATIS UW KENNIS OVER LAGE RUGPIJN

5 absoluut cruciale lessen die u niet op de universiteit zult leren en die uw zorg voor patiënten met lage rugpijn onmiddellijk zullen verbeteren zonder ook maar één cent te betalen

 

Free 5-day back pain course